@article{Podladchikov:116,
   author    = "Podladchikov, V.N. and Naroditskaya, N. and Podladchikova,
            O.",
   title     = "{Adaptive filtering in the presence of constraints on
            estimated parameters}",
   year     = "2006",
}