000001082 001__ 1082
000001082 005__ 20160222141723.0
000001082 037__ $$aSIDCimport-1326
000001082 100__ $$aVeselovsky, I.S.
000001082 245__ $$aSolar and Heliospheric Phenomena in October-November 2003: Causes and Effects
000001082 260__ $$c2004
000001082 700__ $$aPanasyuk, M.I.
000001082 700__ $$aAvdyushin, S.I.
000001082 700__ $$aBazilevskaya, G.A.
000001082 700__ $$aBelov, A.V.
000001082 700__ $$aBogachev, S.A.
000001082 700__ $$aBogod, V.M.
000001082 700__ $$aBogomolov, A.V.
000001082 700__ $$aBothmer, V.
000001082 700__ $$aBoyarchuk, K.A.
000001082 700__ $$aVashenyuk, E.V.
000001082 700__ $$aVlasov, V.I.
000001082 700__ $$aGnezdilov, A.A.
000001082 700__ $$aGorgutsa, R.V.
000001082 700__ $$aGrechnev, V.V.
000001082 700__ $$aDenisov, Yu.I.
000001082 700__ $$aDmitriev, A.V.
000001082 700__ $$aDryer, M.
000001082 700__ $$aYermolaev, Yu.I.
000001082 700__ $$aEroshenko, E.A.
000001082 700__ $$aZherebtsov, G.A.
000001082 700__ $$aZhitnik, I.A.
000001082 700__ $$aZhukov, A.N.
000001082 700__ $$aZastenker, G.N.
000001082 700__ $$aZelenyi, L.M.
000001082 700__ $$aZel'dovich, M.A.
000001082 700__ $$aIvanov-Kholodnyi, G.S.
000001082 700__ $$aIgnat'ev, A.P.
000001082 700__ $$aIshkov, V.N.
000001082 700__ $$aKolomiytsev, O.P.
000001082 700__ $$aKrasheninnikov, I.A.
000001082 700__ $$aKudela, K.
000001082 700__ $$aKuzhevsky, B.M.
000001082 700__ $$aKuzin, S.V.
000001082 700__ $$aKuznetsov, V.D.
000001082 700__ $$aKuznetsov, S.N.
000001082 700__ $$aKurt, V.G.
000001082 700__ $$aLazutin, L.L.
000001082 700__ $$aLeshchenko, L.N.
000001082 700__ $$aLitvak, M.L.
000001082 700__ $$aLogachev, Yu.I.
000001082 700__ $$aLawrence, G.
000001082 700__ $$aMarkeev, A.K.
000001082 700__ $$aMakhmutov, V.S.
000001082 700__ $$aMitrofanov, A.V.
000001082 700__ $$aMitrofanov, I.G.
000001082 700__ $$aMorozov, O.V.
000001082 700__ $$aMyagkova, I.N.
000001082 700__ $$aNusinov, A.A.
000001082 700__ $$aOparin, S.N.
000001082 700__ $$aPanasenco, O.A.
000001082 700__ $$aPertsov, A.A.
000001082 700__ $$aPetrukovich, A.A.
000001082 700__ $$aPodorol'sky, A.N.
000001082 700__ $$aRomashets, E.P.
000001082 700__ $$aSvertilov, S.I.
000001082 700__ $$aSvidsky, P.M.
000001082 700__ $$aSvirzhevskaya, A.K.
000001082 700__ $$aSvirzhevsky, N.S.
000001082 700__ $$aSlemzin, V.A.
000001082 700__ $$aSmith, Z.
000001082 700__ $$aSobel'man, I.I.
000001082 700__ $$aSobolev, D.E.
000001082 700__ $$aSto
000001082 773__ $$c435-488$$pCosmic Research$$v42$$y2004
000001082 85642 $$ahttp://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-bib_query?bibcode=2004CosRe..42..435V=AST=40702eac3404618
000001082 905__ $$apublished in
000001082 980__ $$aREFERD